Algemene voorwaarden

Door de offerteaanvraag, opdrachtbevestiging, bestelling en/of overeenkomst van de klant, worden onderhavige verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden ter zake, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Art. 1 : Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, bestellingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen ADB projects (An De Both) en de klant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

Art. 2 : Offertes

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze offertes niet bindend voor ons.  

2.2 Onze offertes zijn geldig gedurende 15 dagen behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

2.3 Na Deze termijn heeft ADB projects (An De Both) het recht zijn offertes aan te passen of te annuleren. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de klant per mail of brief bevestigt.

Art. 3 : Prijzen

3.1 De prijzen van de offertes geven een benaderde raming. Ze zijn immers onderhevig aan schommelingen van de lonen/ uurlonen en prijzen, onkostenvergoedingen die erin verwerkt zitten. Ze bevatten geen transport- en verpakkingskosten, die ten laste van de klant zijn en op wiens risico de goederen vervoerd worden.

3.2 De prijzen van ADB projects (An De Both) zijn aan herziening onderhevig in geval de lonen, sociale lasten of andere prijscomponenten stijgen. Deze prijzen worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en zijn exclusief BTW. Eventuele veranderingen in BTW tarieven komen ten laste van de klant.

3.3 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de klant en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst aan de kant van ADB projects prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische en/of organisatorische kosten- mochten voordoen, is ADB projects(An De Both) gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij de klant. 

3.4 De Factuur zal dezelfde inhoud hebben als de offerte voor prestaties die minder of gelijkwaardig zijn aan de prijsofferte. Voor bijkomende prestaties ( extra prestaties, briefings en castings alsook vervoersonkosten) die door de klant niet gevraagd werden in de prijsaanvraag en die toch gepresteerd werden, ook ter plaatse, zullen gefactureerd worden tegen de huidige tarieven van ADB projects.

Art.4 : Wijzigingen in de opdracht

4.1 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. Van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

4.2 Wijzigingen op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging of meerwerk van welke aard ook, door of namens de klant of de participant aangebracht- hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden door ADB projects (An De Both) in rekening gebracht.( incl. de bijkomende administratieve kosten)

Art. 5 : Indexatie

5.1 Alle bedragen worden van rechtswege op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen, volgens volgende formule:  

Nieuw bedrag = (basisbedrag x indexcijfer van de maand december) indexcijfer van de maand voor afsluiting overeenkomst.

Art. 6 : Uitvoering van de opdracht

6.1 ADB projects mag voor de uitvoering van de overeenkomst (of een deel ervan) beroep doen op onderaannemers/zelfstandige medewerkers.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de goede staat, onderhoud, werking, installatie en geschiktheid van al de door hem ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen, evenals voor de volledige opleiding van de leveranciers, zijn aangestelden en onderaannemers/zelfstandige medewerkers om hiermee behoorlijk te werken.

6.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat ADB projects zijn werkzaamheden tijdig en in optimale omstandigheden kan uitvoeren.

6.4 De controle over de omvang en kwaliteit van de prestaties van ADB projects (en zijn medewerkers) zal geschieden op het ogenblik van de levering hiervan. De desbetreffende klachten moeten op straffe van verval (1) uitdrukkelijk gemeld worden op het ogenblik van de levering zodat ADB projects (An De Both) de kans krijgt om deze op te lossen (2) en vervolgens aangetekend bevestigd worden aan ADB projects binnen de twee werkdagen.

Art. 7 : Betaling

7.1 Elk protest tegen een factuur, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van ADB projects (An De Both).

7.2 Indien een overeenkomst betrekking heeft op een bedrag van 2000 euro en meer (Excl. Btw), zal de klant voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht een voorschot van minstens 40% betalen aan ADB projects (An De Both). Voor buitenlandse opdrachten wordt er ongeacht de som van het facturatiebedrag een voorschot van 60% betaald door de klant aan ADB projects (An De Both) en dit ook voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De facturen van ADB projects dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum en alle betalingen aan ADB projects geschieden te Vorselaar (België), behalve indien voorafgaandelijk en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

7.4 Elk bedrag dan niet(tijdig) aan de ADB projects betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 12% van het openstaande bedrag (met een minimum van 100 euro), evenals met een conventionele nalatigheidsinterest van 10 % per jaar op het verschuldigde bedrag. De niet (tijdige) betaling van één bedrag aan ADB projects heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ook tot gevolg dat alle openstaande niet-vervallen bedragen verschuldigd door de klant onmiddellijk integraal opeisbaar worden.

Art. 8 : Annulering van de bestelling door ADB projects

8.1 ADB projects heeft het recht om een opdracht/bestelling eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden.

8.2 ADB projects kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De klant blijft in voorkomend geval gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

8.3 Dit is evenzo als de klant na bevestiging van de opdracht/bestelling in een latere fase alsnog op zijn bestelling terugkomt.

Art. 9 : Annulering van de bestelling door de klant

9.1 De klant dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met ADB projects gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan ADB projects mede te delen.

9.2a Bij annulering tot 10 weken voor de aanvang van de opdracht is de klant 35% van de overeengekomen totaalprijs aan ADB projects verschuldigd evenals de volledige agency fee.

9.2b Bij annulering tot 6 weken voor de aanvang van de opdracht is de klant 50% van de overeengekomen totaalprijs aan ADB projects verschuldigd evenals de volledige agency fee.

9.2c Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht is de klant 75% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan ADB projects evenals de volledige agency fee.

9.2d Bij annulering binnen de twee weken voor de aanvang van de opdracht kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is de klant de overeengekomen totaalprijs verschuldigd evenals de volledige agency fee.

Art. 10 : Ontbinding

10.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer : 

– Het faillissement van één der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken.

– ADB projects gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

10.2 Indien zich het geval voordoet als hierboven in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Art 11 : Nietigheid

11.1 De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 12 : Schade of verlies van materiaal van ADB projects door de klant

12.1 Bij schade of verlies van tijdens opdrachten door ADB projects beschikbaar gesteld materiaal (zoals tablets, smartphones, gps, laptops, projectors, enz..) zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend op de saldofactuur naar de klant.

Art 13 : Publiciteit

13.1 ADB projects heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde opdrachten in haar publiciteit, communicatie en marketing, zowel beschrijvend las visueel beeldmateriaal, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de Klant.

13.2 Alle ideeën, plannen ,concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door ADB projects of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht, worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, zijn exclusieve eigendom. Zij mogen slechts openbaar gemaakt worden, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door ons is toegestaan.

13.3 Iedere verwijzing, namaak, herdruk of eender welk gebruik ervan, zonder schriftelijke toestemming, is verboden, op straffe van een schadeloosstelling ten bedrage van vijf keer de prijs die er normaal wordt voor betaald.

13.4 Het is ADB projects toegestaan zij creaties te voorzien van een identificatieteken. Deze laatste mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij onderling schriftelijk overeengekomen.

Art 14 : Aansprakelijkheid 

14.1 De klant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever en met uitsluiting van ADB projects , de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

14.2 ADB projects staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de klant en zijn deelnemers, behalve indien de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van ADB projects.

14.3 De klant verbindt er zich toe om voor de duur van de opdracht een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid volledig dekt.

14.4 ADB projects wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. de normale kwaliteit van een werk dat op verzoek van de klant binnen een kortere tijd dan de normale of afgesproken tijd is geleverd.

14.5 ADB projects is nooit aansprakelijk voor enig verlies en/of schade rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeiend uit en/of verband houdt met onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

14.6 Indien de klant verlies en/of schade lijdt ten gevolge van een fout van ADB projects dan is laatstgenoemde maximaal gehouden tot het betalen van een schadevergoeding gelijk aan de tussenkomst van de verzekeraar die het exploitatierisico van ADB projects en/of zijn onderaannemer/ zelfstandige medewerker dekt. Indien dergelijke dekking niet voorhanden is, zal de aansprakelijkheid van ADB projects beperkt blijven tot het bedrag van zijn factuur aan de klant.

Art 15 : Toepasselijk recht

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout territoriaal bevoegd.